Info
voorbeeld
Voorbeeld 1

 
voorbeeld
Voorbeeld 2

 

Info

Zo werkt het


Kies uit het portfolio een pagina met landschappen. Op deze pagina (zie voorbeeld 1) staan kleine afbeeldingen (thumbnails) van de foto’s. Door op een thumbnail te klikken zijn de afbeeldingen groter te zien.

Als de foto verschijnt wordt de pagina donker gemaakt (zie voorbeeld 2). Zo is de foto goed te bekijken. Bij het bewegen met de muis over de foto (of aanraken bij een touch-screen) verschijnen er links en rechts witte pijltjes. Na klikken hierop is een volgende of vorige afbeelding te zien.
De naam van de foto staat linksonder de afbeelding. Klikken op het kruisje rechtsonder zorgt voor terugkeer naar het beginscherm.

Op een smartphone zijn de afbeeldingen achtereenvolgend te zien.


That is how it works

Choose a page with landscapes from the portfolio. Small images (thumbnails) of the photos have been placed on this page (see example 1). By clicking on a thumbnail, the images can be seen larger.

When the photo appears, the page is darkened (see example 2). This way the photo can be viewed optimally. When moving the mouse over the photo (or touching it with a touch screen), white arrows appear on the left and right. After clicking this, a next or previous image will appear.
The name of the photo is in the bottom left of the image. Clicking on the cross in the bottom right corner returns to the home screen.

The images can be seen consecutively on a smartphone.


Langs het Gein
Langs het Gein

 

portfolio
Langs het Gein

Het Gein is een riviertje van ongeveer 6 km lengte tussen Driemond en Abcoude. Het verbindt de Gaasp en Smal Weesp met de Angstel, en loopt ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal geheel binnen de grenzen van Abcoude, sinds 1 januari 2011 gemeente de Ronde Venen.

Het Gein loopt door de Stelling van Amsterdam en vormt daar een onderdeel van. Ook staan er de molens Oostzijdse Molen en Broekzijder Molen en verschillende monumentale boerderijen waaronder ook kaasboerderij 'Geingenoegen'. Een aantal boerderijen behoorden toe aan de Amsterdamse Adel.


The Gein is a river of about 6 km in length between Driemond and Abcoude. It connects the Gaasp and Smal Weesp to the Angstel, and runs west of the Amsterdam-Rhine Canal entirely within the boundaries of Abcoude, since 1 January 2011 the municipality of Ronde Venen.

The Gein runs through the Defense Line of Amsterdam and forms part of it. There are also the windmills Oostzijdese Molen and Broekzijder Molen and several monumental farms, including a cheese farm. A number of these belonged to the Amsterdam nobility.

portfolio

Duinlandschap
Duinlandschap

 

portfolio
Duinlandschap

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland strekt zich uit van Zandvoort tot IJmuiden. Het is een ‘woest’ duinlandschap met dennenbossen, zandvlaktes en vage sporen van de Atlantikwall. Ik wandelde op een winterdag vanuit de bosrijke omgeving rond Bloemendaal naar de zee.
De kale bomen en het kreupelhout in en rond de duinmeertjes boden een onheilspellende aanblik. Surreal…


The Zuid-Kennemerland National Park stretches from Zandvoort to IJmuiden. It is a "wild" dune landscape with pine forests, sandy plains and vague traces of the Atlantic Wall. On a winter day I walked from the wooded area around Bloemendaal to the sea.
The bare trees and the undergrowth in and around the dune lakes offered an ominous sight. Surreal…

portfolio

Texel
texel

 

texel

 

portfolio
Texel

Texel is het grootste Nederlandse Waddeneiland. Het behoort tot de provincie Noord-Holland. De gemeente Texel beslaat het gehele eiland plus het onbewoonde eilandje Noorderhaaks.
Het eiland heeft een landoppervlak van ongeveer 170 km². De lengte van Texel is 20 km en de gemiddelde breedte 8 km. De oppervlakte van de gemeente is 585,96 km² waarvan het grootste gedeelte (416,14 km²) binnen- en buitenwater.
Het landschap op Texel is divers. Texel heeft behalve polders, brede zandstranden, duinen en graslanden ook heide, bos en kwelders.
Rond Den Hoorn in het zuiden bloeien in mei grote bollenvelden. Nationaal Park Duinen van Texel beheert de zuidpunt van Texel, het gebied De Duinen tussen Den Hoorn en De Koog, De Dennen, De Muy en De Slufter.
Een bijzonder fenomeen is De Slufter, een gebied binnen de brede duinketen aan de noordwestkant van het eiland, vol kreken en geulen, dat in open verbinding staat met de Noordzee. Het is ontstaan na de aanleg van de 'Zanddijk' tussen het Oude Texel en Eyerland in 1629 en verschillende mislukte pogingen westelijk hiervan de duinenrij te sluiten. Bij vloed loopt een deel van De Slufter onder water en bij eb loopt het water door de geulen weer terug naar zee. Daardoor is slibvorming en verzilting ontstaan en moest de vegetatie zich aanpassen.


Texel is the largest Dutch Wadden Island. It belongs to the province of North Holland. The municipality of Texel covers the entire island plus the uninhabited island of Noorderhaaks.
The island has a land area of ​​approximately 170 km². The length of Texel is 20 km and the average width is 8 km. The surface area of ​​the municipality is 585.96 km², the largest part (416.14 km²) of inland and outdoor water.
The landscape on Texel is diverse. In addition to polders, wide sandy beaches, dunes and grasslands, Texel also has moors, woods and salt marshes.
Large bulb fields bloom around Den Hoorn in the south in May. Dunes of Texel National Park manages the southern tip of Texel, the De Duinen area between Den Hoorn and De Koog, De Dennen, De Muy and De Slufter.
A special phenomenon is De Slufter, an area within the wide dune chain on the northwest side of the island, full of creeks and channels, which is in open connection with the North Sea. It was created after the construction of the 'Zanddijk' between Oude Texel and Eyerland in 1629 and several unsuccessful attempts to close the row of dunes to the west. During high tide, part of De Slufter floods and at low tide the water flows back through the channels to the sea. This created silt and salinization and the vegetation had to adapt.

portfolio

De Hoge Dijk
De hoge Dijk

 

portfolio
De Hoge Dijk

Tussen Amsterdam Zuidoost, Abcoude, de snelweg A2 en de spoorlijn Amsterdam - Utrecht ligt het (aangelegde) natuurgebied ‘De Hoge Dijk’. Er zijn waterpartijen, een zwemplas, bosjes met berken en wilgen en ‘wetlands’ met veel riet. Een ingenieus patroon van wandelpaden leidt de bezoeker langs de vele leuke plekjes. Hoewel het vlakbij woongebieden ligt, is het er vaak stil.
Er leven veel vogels, de zeldzame ijsvogel vist hier en bouwt zijn nest. Op veel foto’s zijn nog contouren van het AMC, de snelweg en de spoorbaan te zien.


The (landscaped) nature reserve 'De Hoge Dijk' is located between Amsterdam Zuidoost, Abcoude, the A2 motorway and the Amsterdam - Utrecht railway line. There are water features, a swimming pool, bushes with birch and willow trees and wetlands with a lot of reeds. An ingenious pattern of hiking trails leads the visitor along the many nice places. Although it is close to residential areas, it is often quiet.
Many birds live there, the rare kingfisher fishes here and builds its nest. Many photos still show contours of the AMC, the highway and the railway.

portfolio

De Hoge Veluwe
Hoge Veluwe

 

Hoge Veluwe

 

portfolio
De Hoge Veluwe

Nationaal Park De Hoge Veluwe (door het park zelf aangeduid als 'Het Nationale Park De Hoge Veluwe') is een nationaal park in de Nederlandse provincie Gelderland, gesticht in 1935. Het is circa 5400 hectare groot.
Het park ligt grotendeels op het grondgebied van de gemeente Ede en voor een klein deel in de gemeente Arnhem. Het beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe. De Hoge Veluwe maakt deel uit van het grootste laagland-natuurterrein in Noordwest-Europa en bestaat uit naaldbos, loofbos, heide, zandverstuivingen en landbouwgronden. Daarnaast is in het park veel ruimte ingeruimd voor bijzondere cultuurhistorische elementen waaronder het door Berlage ontworpen jachthuis.


National Park De Hoge Veluwe (designated by the park itself as 'The National Park De Hoge Veluwe') is a national park in the Dutch province of Gelderland, founded in 1935. It is approximately 5,400 hectares in size.
The park is largely located on the territory of the municipality of Ede and a small part in the municipality of Arnhem. [1] It covers about five percent of the Veluwe. The Hoge Veluwe is part of the largest lowland nature reserve in northwestern Europe and consists of coniferous forest, deciduous forest, heather, sand drifts and agricultural land. In addition, a lot of space has been created in the park for special cultural-historical elements, including the hunting lodge designed by Berlage.

portfolio

Bossen tussen Boxtel en Best
bossen tussen boxtel en best

 

bossen tussen boxtel en best

 

portfolio
Bossen tussen Boxtel en Best

De wandeling tussen Boxtel en Best is een NS wandeling. De naam die de NS voor deze wandeling koos - Hart van het Groene Woud -verwijst naar Nationaal Landschap Het Groene Woud: het groene hart tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch.
De oude landgoedbossen uit de tweede helft van de 18de eeuw bestaan hier vooral uit vochtig loofbos met veel populieren. Broedvogels als boomvalk, torenvalk, uil en houtsnip komen hier ook graag.
De wandeling voert langs de Heerenbeekloop, een riviertje dat langs de weilanden en het bosgebied loopt. Tijden de wandeling zijn er waterpartijen, landhuizen en een ruïne te zien.


The walk between Boxtel and Best is an NS walk. The name that the NS chose for this walk - Heart of the Green Forest - refers to the National Landscape Het Groene Woud: the green heart between Eindhoven, Tilburg and Den Bosch.
The old estate forests from the second half of the 18th century mainly consist of moist deciduous forest with many poplars. Breeding birds such as tree falcon, kestrel, owl and woodcock also like to come here.
The walk takes you along the Heerenbeekloop, a river that runs along the meadows and the forest area. During the walk you can see water features, country houses and a ruin.

portfolio
Gaasterland
Gaasterland

 

Gaasterland

 

portfolio
Gaasterland

Gaasterland ligt in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Anders dan het overwegend vlakke weidekarakter van Friesland is het Gaasterland glooiend en bosrijk. Deze reliëfs heetten vroeger gaasten. Het zijn in de ijstijd opgestuwde keileemruggen, overdekt met een laag zand. Vanwege de zandverstuivingen hier en elders in Nederland heeft Staatsbosbeheer het gebied rond 1900 beplant met bos. De keileemruggen waren een natuurlijke zeewering tegen het water van de Zuiderzee en zijn dat nu nog voor het IJsselmeer.
Sloten (Fries: Sleat) is een (voormalige) vestingstad in de gemeente De Friese Meren, in de Nederlandse provincie Friesland. Sloten ligt dicht bij het Slotermeer en is gelegen tussen Lemmer en Balk. Het is in de dertiende eeuw ontstaan als nederzetting bij een stins (een klein Fries kasteel) van de familie Van Harinxma thoe Slooten op een kruising van de handelsweg van Bentheim naar Stavoren.


Gaasterland is located in the National Landscape Southwest Fryslân. Unlike the predominantly flat meadow character of Friesland, the Gaasterland is undulating and wooded. These reliefs used to be called gaassen. They are pushed up boulder clay ridges in the ice age, covered with a layer of sand. Because of the sand drifts here and elsewhere in the Netherlands, Staatsbosbeheer planted the area with forest around 1900. The boulder clay ridges were a natural sea wall against the water of the Zuiderzee and are still used for the IJsselmeer.
Sloten (Frisian: Sleat) is a (former) fortified city in the municipality of De Friese Meren, in the Dutch province of Friesland. Sloten is close to the Slotermeer and is located between Lemmer and Balk. It originated in the thirteenth century as a settlement with a stins of the Van Harinxma thoe Slooten family on a crossing of the trade road from Bentheim to Stavoren.

portfolio
Veluwezoom
veluwezoom

 

portfolio
Veluwezoom

De Veluwezoom is het oudste nationale park van Nederland: Het bestaat al sinds 1930. Het is met 5000 hectare een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. Het gebied strekt zich uit van de Gelderse Vallei tot aan de IJssel en van Harderwijk tot aan de Rijn.
De Posbank - een gebied in het park - is een enorme met heide begroeide stuwwal, een overblijfsel uit de laatste ijstijd. Het gigantische heidegebied glooit mooi, waarbij groepjes bomen de heuvels en diep uitgesleten dalen extra cachet geven.


The Veluwezoom is the oldest national park in the Netherlands: It has been in existence since 1930. With 5000 hectares, it is one of the largest contiguous nature reserves in the Netherlands. The area extends from the Gelderse Vallei to the IJssel and from Harderwijk to the Rhine.
The Posbank - an area in the park - is a huge heather-covered lateral moraine, a relic of the last Ice Age. The gigantic heather area slopes gently, with clumps of trees giving the hills and deeply carved valleys extra cachet.

portfolio

Langs de IJssel
Langs IJssel

 

Langs IJssel

 

portfolio
Langs de IJssel

De lengte van de IJssel is 127 km. Bij Westervoort liggen de zomerkaden zo'n 70 meter van elkaar, bij Kampen is dat het dubbele. Bij hoogwater behoren ook de uiterwaarden tot het stroombed. De IJssel staat dan tussen de winterdijken en kan plaatselijk vele honderden meters breed zijn. Het maximale verschil tussen de hoogste en de laagste waterstand ter hoogte van de stad Deventer bedraagt zes meter.
De loop van de rivier volgt de vallei tussen de Veluwe in het westen en de Sallandse Heuvelrug in het oosten, die het IJsseldal genoemd wordt. Van Deventer tot voorbij Hattem vormt de rivier de grens tussen Gelderland en Overijssel, maar doordat gedeelten van dat traject geheel op Overijssels grondgebied liggen (bij Deventer, Olst en Wijhe), is er wat Overijssels grondgebied aan de linkeroever. Het traject voorbij Hattem is geheel Overijssels.
De voornaamste steden aan de IJssel zijn Zutphen, Deventer, Zwolle en Kampen.


The length of the IJssel is 127 km. The summer embankments are about 70 meters apart at Westervoort, and that is double at Kampen. At high tide, the floodplains also belong to the stream bed. The IJssel is then between the winter dikes and can be many hundreds of meters wide locally. The maximum difference between the highest and the lowest water level near the city of Deventer is six meters.
The course of the river follows the valley between the Veluwe in the west and the Sallandse Heuvelrug in the east, which is called the IJsseldal. From Deventer to beyond Hattem, the river forms the border between Gelderland and Overijssel, but because parts of that section lie entirely on Overijssels territory (near Deventer, Olst and Wijhe), there is some Overijssels territory on the left bank. The route beyond Hattem is completely Overijssels.
The main cities on the IJssel are Zutphen, Deventer, Zwolle and Kampen.

portfolio

De Hoge Dijk in de winter
winter

 

portfolio
De Hoge Dijk in de winter

De Hoge Dijk in de winter. Sneeuw en ijzel bieden een betoverend schouwspel.
Bekijk de pagina van De Hoge Dijk


The Hoge Dijk in winter. Snow and sleet provide an enchanted spectacle.
View the page of De Hoge Dijk

portfolio